Normisjon og kirkesituasjonen

Normisjon og kirkesituasjonen

Ledelsen i Normisjon mottar spørsmål både fra media og fra folk i egne rekker om hva Normisjon mener om kirkemedlemskap i Den norske kirke etter Kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi for likekjønnede. Spørsmålet om opprettelse av eget trossamfunn er også aktualisert.

Skrevet av Tormod Kleiven, leder i Normisjons landsstyre og Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon (bildet).
Torsdag 2. mars 2017

Region Agder i Normisjon utreder denne muligheten og vil foreslå på sitt årsmøte 25. mars dette år at regionen oppretter et slikt trossamfunn.

I etterkant av at Kirkemøtet i januar i år har vedtatt en ekteskapsliturgi som grunnlag for vigsel av mennesker av samme kjønn, vil vi følge opp den uttalelsen Normisjon kom med i november 2015. Vi mener Kirkemøtets vedtak strider med Bibelens forståelse av ekteskapet. Det har skapt en situasjon som angår oss både som enkeltmennesker og misjonsorganisasjon. Det utfordrer både vår holdning til Bibelen, vår forståelse av kirke og kirkesamfunn og vår selvforståelse som misjonsorganisasjon. Dette ønsker vi å utdype i denne uttalelsen.

Her kan du lese uttalelsen i sin helhet: Normisjon og kirkesituasjonen

Tillegg «Bibeltolkning og bibelbruk»: Bibeltolkning og bibelbruk